MAZOWSZE
O GOSPODARCE
NA OKRĄGŁO
3-4 Października 2018
NoveKino Przedwiośnie
Płock
 

PROJEKTOWANIE 
Z UWZGLĘDNIENIEM
REGENERACJI
I RECYKLINGU

Wspólnymi siłami to proste!
Nasze wydarzenie towarzyszy Polish Circular Week,
które ma na celu edukację i promocję postaw,
zachowań i rozwiązań z obszaru gospodarki cyrkularnej.
MAZOVIA CIRCULAR CONGRESS
O KONGRESIE

W dniach 3-4 października 2018r. zapraszamy do Płocka, gdzie odbędzie się Mazovia Circular Congress. Międzynarodowe wydarzenie skierowane jest m.in. do samorządów, przedsiębiorców, instytucji naukowych, firm świadczących usługi komunalne i dostawców nowych technologii. Podczas Kongresu zaprezentowane zostaną dobre praktyki miast, firm i instytucji otoczenia biznesu z całego świata oraz korzyści płynące z transformacji gospodarek w kierunku CE. Spotkanie rozpocznie Sesja plenarna zakładająca wystąpienia eksperckie czołowych spikerów, również poświęcona możliwościom finansowania i ramom prawnym związanym z gospodarką obiegu zamkniętego. 

Czym dokładnie jest Circular Economy?
Jakie trendy i wyzwania rozwojowe stają przed polskimi firmami i samorządami? Jak dostosować firmy komunalne, instytucje i biznes do wyzwań obiegu zamkniętego? W końcu- skąd wziąć środki na zaprojektowanie zmian? To pytania, na które odpowiedzą światowi, europejscy i polscy eksperci. Zakres tematyczny obejmuje trzy obszary: Circular City, Circular Food oraz Circular Manufacturing, którym poświęcone będą prezentacje, debaty z udziałem ekspertów z Anglii, Danii, Szwecji, Hiszpanii, Francji, Rumunii i Polski. 

Wiemy, jak istotne obecnie jest wsparcie instytucji i firm oraz edukacja poświęcona budowie wspólnej wizji gospodarki obiegu zamkniętego. Chcemy, aby właśnie tu znaleźli swoje miejsce wszyscy Ci, którzy chcą zaprezentować rozwiązania w duchu CE, ale też Ci którzy ich dopiero szukają.

PRELEGENCI
SANYU KERANI

CEO FUNDINGBOX

Sanyu Karani współzałożyciel FundingBox (obecnie CEO); absolwent Uniwersytetu Comillas w Madrycie, kierunku European Business Administration (ICADE E-4). Posiada również dyplom Diplombetriebswirt Fachhochschule, szkoły wyższej w Reutlingen, w Niemczech. Sanyu zajmuje się finansowaniem innowacji od 1991r., głównie w zakresie środków publicznych, dzięki czemu zapewnił wsparcie finansowe dla firm o wartości ponad 1 miliarda Euro w ciągu ostatnich 25 lat. Sanyu jest również aktywnie działającym aniołem biznesu, współ-inwestującym w przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju.

MARIA ANDRZEJEWSKA

Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Ukończyła Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim z tytułem magistra geografii w zakresie kartografii. W trakcie pracy zawodowej w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Instytucie Geodezji i Kartografii, doskonaliła swoje umiejętności w zakresie pozyskiwania i analizy informacji o środowisku. Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związana jest od 1992 roku. Od 2008 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Centrum. Maria Andrzejewska realizowała projekty o charakterze naukowo-badawczym, których głównym celem były badania środowiska przy zastosowaniu technologii geoinformacyjnych oraz teledetekcyjnych, wizualizacja danych przestrzennych, opracowanie raportów o środowisku, wdrożenie technologii ICT w edukacji ekologicznej, partycypacja społeczna w zarządzaniu środowiskiem, standaryzacja w planowaniu przestrzennym.

Jest ekspertem w tematyce planowania przestrzennego, reprezentującym stronę polską w europejskich pracach nad specyfikacją danych INSPIRE dla tematu Land use (Zagospodarowanie przestrzenne), jak rownież ekspertem UNEP w GEO-6, zaangażowaną w prace Assessment Methodologies, Data and Information Working Group. Trzykrotnie wyróżniona, wraz z zespołem Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Nagrodą Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska i jego zasobów.

IRENA PICHOLA

PARTNER DELOITTE

Partner w firmie doradczej Deloitte, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej. Posiada prawie dwudziestoletnie doświadczenie w consultingu, w tym przede wszystkim w obszarze zarządzania strategicznego w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki w obiegu zamkniętym. Wspólnie z kilkudziesięcioosobowym zespołem w Europie Środkowej doradza klientom w strategiach transformacji organizacji, raportowaniu, mierzeniu wpływu, zarządzaniu ryzykiem reputacyjnym i ochronie środowiska. Przygotowywała strategie zrównoważonego rozwoju, strategie budowania i zarządzania relacjami z interesariuszami, plany komunikacji, opracowywała kilkadziesiąt raportów pozafinansowych. Jest Członkiem Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Bierze aktywny udział w pracach międzynarodowych organizacji zajmujących się problematyką zrównoważonego rozwoju, m.in. Global Raporting Inititative, WBCSD i CSR Europe. Prowadzi wykłady ze strategii CSR na Akade

ANDRZEJ WIŚNIEWSKI

PREZES ZARZĄDU WODOCIĄGÓW PŁOCKICH

Ukończył Politechnikę Warszawską na wydziale budownictwa i maszyn rolniczych w zakresie mechaniki - specjalność: maszyny i urządzenia rolnicze.

Od 2011 r. związany ze Spółką Wodociagi Płockie, przez 7 lat sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu, od lipca tego roku Prezes Zarządu Spółki.

DR AGNIESZKA SZNYK

PREZES INNOWO

Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. Z wykształcenia doktor nauk rolniczych ze specjalizacją zrównoważona produkcja rolna. Od lat związana ze środowiskiem NGO, przez wiele lat pracowała dla WWF, międzynarodowej organizacji ekologicznej. Ekspert od spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa. Autorka licznych raportów i artykułów m.in. np. „Innowacje 2015”, „Kobiety w finansach”, “Wpływ innowacyjnych firm ponadnarodowych na rozwój społeczno gospodarczy Polski”, “Metody pomiaru innowacji społecznych”.

MARTA KRAWCZYK

REKOPOL

Pracuje w Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań SA – podmiotu, który realizuje obowiązki recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, jako Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Specjalista ds. Projektów. Pracowała również w NFOŚIGW oraz Ministerstwie Środowiska. Prowadzi projekty i działania doradcze z zakresu ecodesignu opakowań. Trenerka i edukatorka w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi. Audytorka dostawców, w tym zakładów recyklingu. Koordynatorka projektów edukacyjnych, CSR. Absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Total Design Management na Politechnice Warszawskiej oraz w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. Pasjonatka innowacyjnych opakowań, recyklingu, przyrody, ekologii, fotografii, gór, zrównoważonej konsumpcji i życia w duchu Zero Waste.

DR MAGDALENA GŁOGOWSKA

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na kierunku Politologia, specjalizacja – samorząd terytorialny i studiów podyplomowych „Zarządzanie Środowiskiem” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz Podyplomowych Studiów Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim. W 2016 r. uzyskała tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie socjologii środowiska. Od grudnia 2015 r. pełni funkcję eksperta - koordynatora w obszarze klimatu i środowiska w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK PB UE) przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki – PAN. Od grudnia 2017 r. kieruje pracami Biura Urban&Bio w KPK PB UE. Jest również polskim delegatem do komitetu programowego Klimat i Środowisko dla Programu Horyzont 2020 – reprezentuje kraj na spotkaniach komitetu z Komisją Europejską wnosząc wkład w uzgadnianie zakresu i warunków programów pracy dla tego obszaru. Brała udział w realizacji wielu projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej.

MARTA KRUTEL

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na New York University - International Business and Finance w Nowym Jorku. Jest Koordynatorem Obszaru Innowacje w polskim przemyśle w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej. Specjalizuje się w obszarach związanych z innowacyjnością, zarządzaniem międzynarodowymi projektami innowacyjnymi i badawczymi, współpracą nauki z biznesem oraz współpracą międzynarodową. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe we współpracy z przemysłem, w aplikowaniu, realizacji i metodologii zarządzania międzynarodowymi projektami badawczo – innowacyjnymi skupiającymi kilkunastu partnerów z UE oraz krajów stowarzyszonych, w programach Komisji Europejskiej: Horyzont 2020, 7 Program Ramowy, COSME, ESA.

ANDERS STOLAN

ID Norway

Anders Stølan has extensive international experience in project development management and consulting, local economic development, innovation and trans-national technology transfer. More than 20 years of practice experience in delivering and managing SME innovation and competitiveness actions. In total Anders has more than 12 years of experiences in building up and manage research activities in SINTEF and proven competences in terms of R&D and innovation within Norway, Europe and developing countries. He has direct access to numerous institutions and networks regarding technology innovation, innovative SMEs, regional development and science and technology policy. He is leading International Development Norway AS, an agile Norwegian consulting group, which on the basis of best Scandinavian experiences has been supporting Central Easter European companies in transformation towards digital and circular economy.

KATARZYNA KOWALSKA

Prezes i Współzałożycielka UNIMOS

od ponad 14 lat wspiera firmy, uczelnie, klastry i regiony w internacjonalizacji, rozwoju innowacji oraz realizacji sieciowych projektów finansowanych z UE. Specjalizuje się w zarządzaniu współpracą międzynarodową i budowaniem konsorcjów międzybranżowych z partnerami z Europy i Ameryki Południowej. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Universidad de la Republica (Montevideo), obecnie doktorantka w Kolegium Gospodarki Światowej. Biegle włada j. hiszpańskim, angielskim i portugalskim.

ZYGMUNT KRASIŃSKI

DYREKTOR KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE i Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Programu Ramowego Horyzont 2020 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stypendysta Rządu Japońskiego (Nihon University w Tokio). Przez wiele lat związany z sektorem bankowym. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej w obszarze badań i innowacji. Ekspert MNiSW w gremiach Komisji Europejskiej (Komitety Programowe PR Horyzont 2020: „Strategic Configuration” oraz „MŚP i Dostęp do Finansowania Ryzyka”, Panel ds. Badań i Innowacji w ramach Partnerstwa Wschodniego, grupa robocza 7PR dotycząca RSFF). Członek zespołu międzynarodowego w ramach the S&T Policy Mix Peer Review to Kazakhstan (2012). Wiceprzewodniczący Podkomitetu Ministerstwa Rozwoju do spraw koordynacji środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 2014 2020 oraz programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską. Członek Komisji ds Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu portfelem projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE (łącznie ponad 100 projektów od 5PR do H2020). Doradca, autor publikacji i trener w obszarze Programów Ramowych UE i zarządzania B+R. Założyciel i Członek Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych (KRAB) oraz członek Komitetu Certyfikacji PM IPMA Polska. Wieloletni członek European Association of Research Managers and Administrators (EARMA).

ZBIGNIEW TUREK

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Wieloletni pracownik naukowy w IPPT PAN, gdzie ukończył studia doktoranckie. W KPK pracuje od 20-tu lat pełniąc rolę koordynatora programów odpowiedzialnych za rozwój technologii materiałowych, rozwoju lotnictwa oraz transportu powierzchniowego. Współpracuje ściśle z Dyrektoriatem Rozwoju Badań i Innowacji KE pełniąc rolę zarówno eksperta jak i delegata. Jest też ekspertem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w obszarze transportu. Aktywnie uczestniczył w tworzeniu europejskich partnerstw w obszarze aeronautyki i małego lotnictwa (Clean Sky 2 JU), transportu szynowego (Shift2Rail JU), w obszarze lotnictwa (Sesar 2 JU) oraz transportu ekologicznego (EGVI) utworzonych w ramach obecnego programu badawczego H2020.  Inicjował i współtworzył polskie Platformy Technologiczne w obszarze transportu drogowego, wodnego, lotniczego i szynowego oraz transportu ekologicznego. Inicjator i uczestnik wielu debat dotyczących rozwoju małego lotnictwa i transportu ekologicznego w tym elektrycznego zarówno w kraju jak i zagranicą.  Autor wielu opracowań dotyczących rozwoju transportu w tym strategii dotyczącej rozwoju transportu elektrycznego w Polsce opracowanej w 2010 roku. Organizator wielu międzynarodowych spotkań i konferencji dotyczących rozwoju transportu w Europie. Inicjator, organizator i uczestnik licznych spotkań oraz konferencji po nazwą „Kryzys szansą rozwoju motoryzacji i małego lotnictwa w Polsce”.

MACIEJ KRZYCZKOWSKI

Public Affairs Coordinator IKEA

Koordynator ds. Public Affairs w IKEA Retail Polska. Inzynier ochrony srodowiska, doktorant wydzialu ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim.  Rozpoczynal prace w sektorze prywatnym jako audytor srodowiskowy i doradca. Potem przeszedl do administracji publicznej i pracowal w strukturach resortu ministerstwa srodowiska. W IKEA pracuje od maja 2018 r.Public Affairs Coordinator, IKEA RETAIL POLAND. Environmental engineer and PhD student of economics (University of Warsaw). Experience in private sector as an environmental auditor and advisor, then in civil service in the structures of the ministry of environment. In IKEA since May 2018.

EMILIO RULL QUESADA

Ambasador OnGranada w Polsce


Adwokat hiszpański, specjalista ds. internacjonalizacji przedsiębiorstw i rozwoju eksportu, w szczególności między Hiszpanią i Polską. Od ponad 12 lat skutecznie wprowadza polskie przedsiębiorstwa na rynek hiszpański oraz firmy hiszpańskie na rynek polski. Specjalizuje się w opracowywaniu strategii internacjonalizacji, modeli biznesowych, identyfikacji odpowiednich partnerów biznesowych oraz koordynacją współpracy międzynarodowej. Posiada także doświadczenie w rozwoju klastrów oraz sieci współpracy między podmiotami publicznymi, prywatnymi i naukowymi. Absolwent rządowego programu z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz handlu międzynarodowego organizowanego przez Agencję Promocji Regionu Andaluzji EXTENDA. Ekspert zagraniczny w projektach PARP oraz koordynator ds. współpracy międzynarodowej w projektach UE wdrażanych w Polsce z zakresu transferu wiedzy, doświadczeń i technologii. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach z zakresu klastrów, internacjonalizacji, energii odnawialnych i smart cities. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Granadzie oraz prawo międzynarodowe w Instituto Superior de Derecho y Economía w Barcelonie. Wykładowca Prawa Hiszpańskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Włada językiem angielskim, włoskim, polskim i hiszpańskim. 

MARCIN PODGÓRSKI

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami,
Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM

Posiada wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, pedagogiki, zarządzania energią oraz kontroli i audytu w JST. Od kilkunastu lat związany z administracją. Bogate doświadczenie w zarządzaniu w instytucjach rządowych i samorządowych zdobywane na stanowiskach kierowniczych między innymi jako Dyrektor Mazowieckiego Oddziału największej Agencji Płatniczej w Europie. Przez wiele lat zaangażowany w procesy współfinansowania projektów głównie inwestycyjnych w obszarach gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, lokalnej infrastruktury społecznej, inwestycji w rolnictwie. Członek wielu zespołów i grup eksperckich przy administracji samorządowej i rządowej. Obecnie Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

OLA SKALSKA

FUNDINGBOX/C-VOUCHER MANAGER

Absolwentka Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada również dyplom Diplome d’Etudes Universitaires Francaises Uniwersytetu w Lyonie. Ola rozpoczęła swoją karierę w Centrum Transferu Technologii w Krakowie, zarządzając projektem dotyczącym Regionalnej Strategii Innowacji w ramach FP6. Od 2009 angażowana do wielu projektów w zakresie B+R oraz rozwoju startupów w Polsce i Europie, dzięki czemu pozyskała ponad 40 milionów Euro dla klientów. W 2011 ukończyła program biznesowy poświęcony strategii rynkowej dla Sumitomo 3M w Tokio. Rok później założyła i sprzedała z sukcesem własną firmę w Singapurze. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Stanforda w ramach programu Innovation and Entrepreneurship Certificate.

ZBIGNIEW BEDNARSKI

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.
Mazowiecki Klaster Chemiczny

Prezes Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. (Grupa Orlen). Prezes Mazowieckiego Klastra Chemicznego skupiającego ponad 110 podmiotów sektora paliwowo-chemicznego. Poprzednio zajmował kierownicze stanowiska w spółkach Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. (Grupa PERN) oraz PGE Energia Odnawialna. Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz Zarządzania Finansami na Akademii Leona Koźmińskiego. Uczestnik stypendium w University College Galway oraz ENSAM w Bordeaux. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami inwestycyjnymi w branży paliwowo-energetycznej.

MAREK WYRWICKI

ERICSSON

18 years of experience with work related to large scale software development. Starting as 2G trouble-shooter who was fixing faults in radio software operating in field. Supporting 24h/7 operations, than after almost 10 years, I have took new role of line manager in following domains: 2G software verification, 4G software development. From 2017, I am leading Project Office. Our Project Managers lead state of the art LTE (4G) software projects. The end to end view during software life cycle helps us to keep very high quality and software delivery precision. Private husband and father of 2 daughters. No dog either cat. Living at standalone house where we collect and segregate garbage, optimize energy consumption by using low energy lamps, switching off Wi-FI, water circulation and water heating during night hours. I care on my city Łódź were I am living and working.

AGNIESZKA ZDANOWICZ

AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA

Doświadczony koordynator projektów krajowych i międzynarodowych z wykorzystaniem funduszy europejskich, jako elementu wsparcia rozwoju regionalnego.  Aktywnie zaangażowana w prace wielu zespołów tematycznych i grup roboczych w regionie. Od 15 lat specjalizuje się w projektowaniu i kreowaniu procesów komunikacji wykorzystując tę wiedzę w implementacji narzędzi służących rozwojowi polityki miejskiej min. poprzez wsparcie i doskonalenie środowisk klastrowych i powiązań kooperacyjnych. Dyrektor Działu Polityki Miejskiej i Innowacyjności Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., od 11 lat pracownik administracji szczebla samorządowego.

KATARZYNA ANNA KAZIMIERCZUK

DYREKTOR DS. PROJEKTÓW INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY AS

Od ponad 10 lat reprezentuje w Europie Centralnej spinout największego skandynawskiego instytutu badawczego, Dyrektor ds. projektów International Development Norway AS, Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą administracyjnoprawnych środków wspierania innowacyjności MŚP w Polsce i Norwegii. Od wielu lat zaangażowana w realizację projektów realizowanych na rzecz interesariuszy zrównoważonego rozwoju - przedsiębiorstw, władz samorządowych oraz jednostek naukowych. Łączy wiedzę i doświadczenie zdobyte w projektach doradczych na rzecz MSP z wielu krajów Europy z systemową perspektywą administratywisty. Promuje norweskie praktyki i rozwiązania wspierające odpowiedzialny, przyjazny środowisku rozwój, w szczególności przejście w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

previous arrow
next arrow
Slider
ORGANIZATORZY
PARTNERZY STRATEGICZNI
PARTNERZY WSPIERAJĄCY
PATRONATY HONOROWE
PROJEKTY WSPIERAJĄCE
C-VoUCHER has received funding from the European Union Horizon 2020
(2014-2020) under grant agreement no 777773
TWOJE OSOBISTE
300 SEKUND
NA KONGRESIE
Zaprezentuj swoją inicjatywę, pomysł przed tymi, 
którzy o gospodarce zamkniętej mogą gadać na okrągło.

Mamy dla Ciebie trzy sceny tematyczne, indywidualne konsultacje z ekspertami, wreszcie niesamowite grono uczestników wśród publiczności.  
Wykorzystaj moment i wejdź do programu wydarzenia! 

 

BIBLIOTEKA CIRCULAR ECONOMY

Broszura Circular Economy

Circular Design Guide

Circulary.eu

Circulate News

UN Trade & Development

SKONTAKTUJ SIĘ:
W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH, PROGRAMOWYCH:
Agnieszka Zdanowicz
Dyrektor / Director
Dział Polityki Miejskiej i Innowacyjności
/ Urban Policy and Innovativeness Department
a.zdanowicz@armsa.pl
W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH, TECHNICZNYCH:
Lidia Krawczyk
Project Director

Reequest Events
lidia.krawczyk
@reequest-events.pl

mobile: 533 448 866